Projekt: Pesticid, Bolivia

Healthy food and environment, Bolivia 2017-2019

Hvad er projektet?

Dialogos og PLAGBOL har i en årrække arbejdet med forebyggelse af pesticidforgiftninger med ud-bredelse af mere miljøvenlige dyrkningsmetoder i landbruget gennem vidensdeling og fortaler-virksomhed blandt landmænd, agronomer, politikere m.fl.

Projektets formål?

Det aktuelle projekt er baseret på erfaringer opnået gennem de sidste 3 år, og formålet er at bidrage til at mindske sundhedsrisici som følge af pesticider blandt borgerne i projektområdet ved at sikre adgang til pesticidfri fødevare, mindske brug af sprøjtemidler til skadedyrsbekæmpelse i hjemmene, og rense miljøet for brugt pesticid-emballage gennem indsamling og genbrug efter rengøring for pesticidrester.

Projektets aktiviteter?

Hvor projektet fra 2014-16 udviklede metoderne til at sikre ovennævnte mål skal disse nu udbredes til større områder og om muligt nationalt gennem fortalervirksomhed i samarbejde med bondeorganisationer og naboorganisationer som PLAGBOL har gode erfaringer med. Derudover styrkes PLAGBOL organisatorisk for at sikre organisationens bæredygtighed og fortsatte udvikling.

 

Målgruppe

Bønder, agronomer, sundhedsarbejdere, skolebørn og studerende, almene befolkning

Relevante dokumenter

Du kan se slutevaluering eller få midtvejsevalueringer, projektdokumentet og andre relevante dokumenter ved at kontakte vores sekretær på sekretariat @ dialogos.dk.

Faktaboks:

Partner: PLAGBOL

Projektperiode(r): 5 perioder fra 2001

Kontaktperson: Olaf

Bevilling: samlet ca. 1 million/år over 19 år.

Personer som har gavn af projektet:

Tusinder af bønder

Agronomer

Sundhedsarbejdere

Skolebørn og studerende

Almene befolkning

Nye medlemmer Søges?

Interesse områder:
Medlemmer søges som taler spansk. Skal interesse sig for projektstyring, advocacy, dokumentation og vidensformidling.